top of page

Season 1 Results

Published in August 2022

Baroque A (Under Age 17)

Absolute First Prize

Brendan Koh / TAN Wen Yu - Cello

First Prize

Not Awarded

Second Prize

Tamara Villa - Cello

Third Prize

Su Jae-Yong - Violin

Xuyi Qi - Piano

Baroque B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Wei-Yi Sun - Piano

First Prize

Fok Ka Karis Ho - Vocal

Second Prize

Erica Paccione - Vocal

Third Prize

Daniel Tseng - Piano

Classical A (Under Age 17)

First Prize

Ada Sikora - Piano

Yanrun Zhu - Vocal

Second Prize

Wong Lap Heng - Piano

Reese Chen / Gabrielle Ong - Vocal

Third Prize

Zayaan Everett - Piano

Yiwei Deng - Harp

Romantic A (Under Age 17)

Absolute First Prize

Alyssa Teo En Sy - Cello

Fangfei Ding - Organ

Angus YIP Heung Wing - Clarinet

First Prize

Molly Garvey - Piano

Audrey Leung - Violin

Second Prize

Not Awarded

Third Prize

Jannah Schwartz - Viola 

Romeo Whitley - Cello

Romantic B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Caitlin M. Towell - Vocal

Jin Wang - Cello

Frances Tang - Harp

First Prize

Dorothy Yip - Harp

You Wei Tan - Piano

Second Prize

LAM CHOI YAN - Flute

Third Prize

Lewys Lindsey - Flute

Salvatore Bechtelar - Guitar

Modern B (Over Age 17)

Absolute First Prize

Chang Su - Violin

Caitlin M. Towell - Vocal

Dorothy Yip - Harp

First Prize

Frances Tang - Harp

Lim Kian Yeong - Piano

Second Prize

Smeralda Nunnari - Piano

Third Prize

Nicholas Sloan - Piano

Sam Hyun-Shik - Violin

Original Composition

Absolute First Prize

KaHo Wing / Angus YIP Heung Wing / Nathanael Koh Boon-Yew

First Prize

Yu Xu / Stefanie Loh / Xinming Shi 

Second Prize

Not Awarded 

Third Prize

Owen Mair / Phoenix Norman / Ping Liu

Duo Performance

Absolute First Prize

Sardor Djumaev & Diana Galimova - Violin Duo

First Prize

Ruixue Duan - Piano Duo

Second Prize

Not Awarded

Third Prize

Adele Shaffer & Avni Solis - Violin Duo

Chamber Group

Absolute First Prize

Meng Dai, Chaoqun Zhang, Qianwen Zhao, Ribo Sheng

First Prize

Not Awarded

Second Prize

Ni Zang, Qingliu Song

Third Prize

Not Awarded

National Music

Absolute First Prize

Nathanael Koh Boon-Yew - Composition

First Prize

Not Awarded 

Second Prize

Kerry Lim - Flute

Third Prize

Luozhi Hu - Yangqin

Concerto

Absolute First Prize

Wei-Yi Sun / Melanie Yutong Liu - Piano

Jasmine Chang - Violin

First Prize

Frances Tang - Harp

Second Prize

Not Awarded

Third Prize

Yicheng Zhe / Joshua Webber - Piano

Claire Song Yiyu - Cello

Sonata

Absolute First Prize

Wei-Yi Sun - Piano

First Prize

Zhuoxin Yang - Double bass

Wong Lap Heng - Piano

Second Prize

Sakamoto Akemi - Violin

Third Prize

Inez Lin - Oboe

Chelsey Logan - Piano

Etude

First Prize

You Wei Tan - Piano

Second Prize

Not Awarded

Third Prize

Dina Leone - Piano

Musical Theatre

Absolute First Prize

Caitlin M. Towell

First Prize

Not Awarded

Second Prize

Chenyu Cheng

Third Prize

Sharon Magnus

Feiyun Li

Prodigy (Age 7 and younger)

Absolute First Prize

Wannarath Kaewngarm - Drums

Chenyi Wang - Piano

First Prize

Wong Yeuk Fei OIwen - Flute

Naphat Chalokepunrat / Nisha Thanasatitkul - Piano

Second Prize

Chan Ian Ching Yeung - Drums

Cheng, Allegra Cheuk Kei / Cornelia Rachel KWOK - Piano

Third Prize

Li, Audrey Tak Yan - Piano

Keyan Dejesus - Harp

Junior (Age 8-10)

Absolute First Prize

Shiduan Zhang - Cello

Stefania Iftime - Vocal

Olivia Mae Susanto - Piano

First Prize

Chenyu Yan - Guitar

Yuhan Xiao / Lam Ka Wing Karli / Oliver Cohen - Piano

LEE CHEUK YIN KOEN / Low Xuan Yu / Wong Yee Chin - Violin

Waratchaya Kaewngarm / Yi Rou LOU - Vocal

Second Prize

Audrey Leung - Violin

Matas Dunne / Mathieu Hardy - Vocal

Tristan Roman - Piano

Third Prize

Myra See Yi Thong - Piano

Lexi-Mai Coleman - Cello

Kester Philip - Violin

Youth (Age 11-13)

Absolute First Prize

Brendan Koh / Alyssa Teo En Sy - Cello

Nathanael Koh Boon-Yew - Composition

Ng Kye Lie / CHAU Mei Lok - Piano

Sofia Butaru - Violin

Tiffany Sia May Sim - Vocal

First Prize

TAN Wen Yu / Chatwin Suen - Cello

Gongkrung Pandejpong - Drums

Yi Ren LOU - Guitar

Nga Yin Valerie Liu - Harp

Ava Ashley Susanto / Wong Yee Chen - Piano

Ng Shing Hin - Trombone

Lim Jun Ting, Skyler / YanHong Tan - Violin

Luciano Armand Copok - Vocal

Second Prize

Gonggaruna Pandejpong / Milin Thanasatitkul - Piano

Hayden You Ming Gan - Violin

Zuri Mae T Chua - Vocal

Third Prize

Nikita Cotton - Double bass

Sue Wilder / Tristan Proulx - Cello

Weijun CHU / Mali Han - Piano

Cohen Frederick - Flute

Chenyu Cheng - Violin

Carolyn Liu - Vocal

Young Artist (Age 14-17)

Absolute First Prize

Maria Qing Sigridardottir / Zihuan Huang - Cello

Phang Bei Lin - Harp

Petru Balanescu-Pascu - Oboe

Fangfei Ding - Organ

Ada Sikora - Piano

Sultan Negoiță Robert-iulian - Violin

First Prize

Kevin CHEN - Composition

Yueyue Gu - Conducting

Olivia Gao - Guitar

Tassawan Pussaramalai - Harp

Kaia Ross / Frederick Chiu / Ines Lim Rae Shaine / Defne Nisan Yavuz - Piano

Qiaoyi Sun / Siddhartha Bhattacharya - Violin

Zachi Mhiel T. Chua - Vocal

Second Prize

Will Garvey / Angus Hiew Vun Hon / Wong Lap Heng - Piano

QINTONG WEI - Vocal

Third Prize

Carles Herrero - Guitar

Giles Golden - Violin

FEI FEI LIU / Freya Gardner - Piano

Isaac Díaz - Cello

Aayan Mathis / Yuqing Ye - Vocal

Advanced (Age 18-22)

Absolute First Prize

Yihan Yao - Bassoon

Tianjun YIN - Cello

Pauline Hoffmann - Violin

Caitlin M. Towell - Vocal

First Prize

Qiao LIN - Piano

Xinyao Hou / Zhiheng Cheng - Vocal

Second Prize

Esa Moreno - Cello

Dong Yi - Piano

Third Prize

Karistu Schiano - Drums

Jace Christie - Clarinet

Arda Li - Piano

Ayrton G. Pei - Vocal

Professional (No age limit)

Absolute First Prize

BRIAN FIELD - Composition

Minchao Cai - Conducting

Mihaela Manciu / Sunju Kim - Flute

Wei-Yi Sun - Piano

Chang Su - Violin

First Prize

José Ramón Villanueva García - Alto saxophone

Yueyue Gu - Conducting

Dorothy Yip - Harp

Hong Changgeun - Piano

Yunmao Kang - Violin

Junzhi Wu / Xinyu Cui / Isabela Monique Samson Madero / Liu yuezheng / WANG ZIJIN - Vocal

Second Prize

Connor McQuillan / LIN ZHANG - Piano

Amber Abbott - Violin

Raife Lim - Viola

Ane Sabaté - Cello

Third Prize

Chan Yuk Sim Annie / Lam Lai Ming - Piano

Chan Yuk Sim Annie - Vocal

Gabriel Mateschitz - Vioolin

Jon Ordóñez - Guitar

Mireya Miguélez - Conducting

Feng Shuang - Composition

Special Prizes

Best Composition Award

BRIAN FIELD / Angus YIP Heung Wing / KaHo Wing / Nathanael Koh Boon-Yew

Best Music Video Award

Nathanael Koh Boon-Yew / Tiffany Sia May Sim

Excellent Technique Award

Minchao Cai / Wannarath Kaewngarm / Chenyi Wang / Pauline Hoffmann / Sultan Negoiță Robert-iulian

Expressive Performance Award

Caitlin M. Towell / Maria Qing Sigridardottir / Shiduan Zhang / Tianjun YIN / Zihuan Huang / Mihaela Manciu / Sunju Kim / Phang Bei Lin / Petru Balanescu-Pascu / CHAU Mei Lok / Connor McQuillan / Defne Nisan Yavuz / Ng Kye Lie / Nisha Thanasatitkul / Olivia Mae Susanto / Wei-Yi Sun / YanHong Tan

Unique Interpretation Award

Yihan Yao / Alyssa Teo En Sy / Brendan Koh / Jin Wang / TAN Wen Yu / Meng Dai, Chaoqun Zhang, Qianwen Zhao, Ribo Sheng / Wong Yeuk Fei OIwen / Chenyu Yan / PTassawan Pussaramalai / Fangfei Ding / Ada Sikora / Ines Lim Rae Shaine / Chang Su / Jasmine Chang / Sofia Butaru / Sardor Djumaev & Diana Galimova / Luciano Armand Copok / Tiffany Sia May Sim

 

Specal
bottom of page